Waściwości złoża

Crystal-Right

Crystal Right zwiększa wartość pH neutralizując średnio kwaśną wodę (przy pH powyżej 5) poprzez absorbcję kwaśnych jonów wodorowych w strukturach krystalicznych, które następnie wydalane są podczas regeneracyjnego płukania solanką.

Usuwanie żelaza i manganu, a także zmiękczanie wody następuje na drodze jonowymiennej, pozostałe związki w tym amoniak, resztki siarkowodoru, chloru i innych związków na drodze adsorbcji.


Zeolit nie ulega uszkodzeniu pod wpływem chloru stosowanego podczas dezynfekcji wody. Chlorowanie wody nie tylko ją odkaża lecz w przypadku stosowania Crystal Right zaadsorbowane cząsteczki chloru przedłużają działanie bakteriobójcze, zaś dzięki adsorpcji następuje zmniejszenie zawartości chloru w wodzie użytkowej.


Postępowanie ze złożem Crystal Right nie odbiega od postępowania z innymi zmiękczaczami, jednak w przeciwieństwie do tradycyjnych kulek żywicy jonowymiennej kryształy Crystal Right, dzięki swojej formie umożliwiają lepszą filtrację mechaniczną, są szybciej oczyszczane w wyniku płukania wstecznego, przy jednoczesnym braku strat materiału.

Crystal-RightŻywotność zeolitu przy prawidłowej eksploatacji wynosi nawet do 10 lat jednak wymaga on regeneracji na drodze tradycyjnego przeciwprądowego płukania nasyconym roztworem chlorku sodu (soli). Przy czym podczas regeneracji zużywa się do 30% mniej soli niż w przypadku żywic zmiękczających, osiągając 100% oczyszczenia zeolitu. Osiągnięta pojemność wymienna zależy w dużej mierze od ilości soli użytej do regeneracji i ilości zanieczyszczeń w wodzie surowej. 
Proces regeneracji, podczas którego następuje odtworzenie właściwości jonowymiennych złoża i jego całkowite oczyszczenie jest niezmiernie ważny, ponieważ decyduje o trwałości i efektywności działania złoża.


Stosując Crystal Right woda uzdatniana musi mieć minimalną twardość przynajmniej 5 st.F aby następowała wymiana kationów żelaza i manganu na kationy sodu. Zawartość związków i minerałów suspensyjnych, czyli wartość TDS (Total Dissilved Solids) musi wynosić ponad 80 ppm (80 mg/dm3). Jeśli całkowita wartość związków rozpuszczalnych zawiesiny jest mniejsza, grozi to zniszczeniem struktury kryształowej i rozkładowi zeolitów znacznie skracając żywotność instalacji. Podobne skutki wywołuje zbyt niska wartość pH, zakwaszenie wody poniżej 4,5 pH spowoduje zniszczenie kryształów. Woda surowa nie może zawierać polifosforanów - ich obecność powoduje nieodwracalne zniszczenie złoża.